Terms of Service

YHTEINEN TAVOITE: Pyrin tiedostamaan ryhmän tavoitteet ja minulle ominaiset tavat  joilla voin tukea sitä sekä välttämään tavoitetta haittaavia tapoja toimia. Kannan vastuuni yhteisön ilmapiirin luomisessa.  Huomioin kaikki ryhmäläiset, heidän erilaiset persoonallisuustyyppinsä ja viestintätapansa.

ARVOSTUS: Pyrin tunnistamaan ja tunnustamaan jokaisen yksilön lahjoja ja näkemyksiä, vaikka ne poikkeaisivat omistani. En pyri käännyttämään ketään omaan näkemykseeni. 

Voin olla utelias ymmärtämään miten toisen näkemys on syntynyt. 

RAJAT: Kunnioitan muiden rajoja sekä asetan ja suojaan omia rajojani. Kun kunnioitan toisen rajoja, se on merkki kunnioituksesta. 

RISTIRIITOJEN RATKAISU: Suostun antamaan ja vastaanottamaan palautetta tavalla, joka toimii itselleni ja muille avoimesti, kunnioittavasti, rehellisesti ja myötätuntoisesti. Kysyn lupaa ennen palautteen antamista. Pysyn asiassa enkä mene henkilökohtaisuuksiin.

Otan vastuun omista tunteistani. Jos en pysty ratkaisemaan konfliktia tyydyttävällä tavalla, haen apua henkilökunnalta tai muilta. En pyri eskaloimaan konflikteja ellei niin erikseen ole sovittu esim harjoituksen yhteydessä.

VASTUU: Pidän kiinni sopimuksistani. Pyrin tekemään sen mitä sanon tekeväni. Kun en pysty noudattamaan sitoumustani, ilmoitan siitä ajoissa niille ihmisille, joiden kanssa olen tehnyt sopimuksen. Otan täyden vastuun käyttäytymisestän, tunteistani ja valinnoistani. 

TARPEET: Huolehdin omista tarpeistani ja annan niille mahdollisuuden tulla täytetyiksi.

ESIMERKKI: Pyrin olemaan se muutos, jonka haluan nähdä maailmassa oman toimintani ja osallistumisen kautta. 

PARANEMINEN: Maailmamme on synnyttänyt meihin syviä haavoja monin eri tavoin. Pyrin omalta osaltani luomaan tilaa näiden haavojen parantumiselle yksilötasolla ja näin tukemaan Wonderian laajempia tavoitteita ihmiskunnan osalta.

SISÄINEN RAUHA: Huolehdin omista sisäisistä emotionaalisista, henkisistä ja hengellisistä tarpeistani ja varaan riittävästi aikaa itselleni.

KIITOLLISUUS: Pyrin löytämään päivittäin asioita joista olen kiitollinen. Pyrin ilmaisemaan kiitollisuutta muille aina kun siihen on mahdollisuus.

Kiitos että jaksoit lukea ohjeistuksemme. Toivotamme menestyksekästä Wonderialaisuutta!

 

Wonderia community rules

COMMON GOAL: I strive to be aware of the group’s objectives and the ways in which I can support them, and to avoid ways of acting that are detrimental to them. I will take responsibility for creating a community atmosphere.  I take into account all members of the group, their different personality types and communication styles.

APPRECIATION: I strive to recognise and acknowledge each individual’s talents and views, even if they differ from my own. I do not seek to convert anyone to my own views. 

I can be curious to understand how another’s view has come about. 

BOUNDARIES: I respect the boundaries of others and set and protect my own boundaries. When I respect another’s boundaries, it is a sign of respect. 

CRISIS: I agree to give and receive feedback in a way that is open, respectful, honest and compassionate to myself and others. I will ask permission before giving feedback. I will stay to the point and not get personal.

I take responsibility for my own feelings. If I cannot resolve a conflict satisfactorily, I seek help from staff or others. I will not seek to escalate conflicts unless specifically agreed, e.g. in a training session.

RESPONSIBILITY. I try to do what I say I will do. When I am unable to keep my commitment, I will let the people with whom I have a contract know in a timely manner. I take full responsibility for my behaviour, feelings and choices. 

NEEDS: I will take care of my own needs and allow them to be met.

EXAMPLE: I strive to be the change I want to see in the world through my actions and participation. 

HEALING: Our world has left us with deep wounds in many different ways. In my part, I seek to create space for these wounds to heal at an individual level, and in doing so, support Wonderia’s broader goals for humanity.

INNER WEALTH: I take care of my own inner emotional, spiritual and mental needs and set aside enough time for myself.

GRATITUDE: I strive to find things to be grateful for every day. I try to express gratitude to others whenever I have the opportunity.

Thank you for taking the time to read our guidelines and we wish you a successful adventures in Wonderia!